Klik hieronder voor de voorwaarden en belangrijke huurinformatie

HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN MARASCO

De huurperiode ligt vast na betaling van het voorschot binnen de 10 dagen na reservatie. De huurperiode kan niet verlengd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder. De woning wordt uitsluitend verhuurd als vakantieverblijf en mag niet door meer dan 6 personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan de gehuurde woning geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. In de woning zijn geen huisdieren toegestaan.

De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze is beschreven in bijlage en inclusief elektriciteit. De electrische laadpaal voor de wagen is niet inbegrepen. Eveneens niet inbegrepen zijn lakens, kussenslopen, badhanddoeken en theedoeken.

Betalingen:

Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer van Marasco dat u via e-mail zal ontvangen na uw boeking. De betaling dient uw naam en de huurperiode te bevatten. Het voorschot dient betaald te worden 10 dagen na bevestiging van de reservatie via bankoverschrijving. Het saldo van de huursom + bedlinnen + schoonmaak dient volledig te zijn betaald uiterlijk 6 weken voor aankomst via bankoverschrijving.

Huurder betaalt een waarborgsom van € 500. Verhuurder zal bij het einde van de huur deze waarborgsom zo snel mogelijk terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is .
Boekingen 6 weken voor aanvang huurperiode dienen volledig betaald te worden binnen de 10 dagen na bevestiging van de reservatie en dit via bankoverschrijving.

Aankomst en vertrek:

Vanaf 16h kan de woning in gebruik genomen worden.
Het vertrek ligt uiterlijk op 10 u op zaterdagochtend, de contactpersoon spreekt met de huurder af wanneer zij/hij wenst te vertrekken.
Bij vertrek is er steeds een gezamenlijke eindcontrole van de woning en zwembad.

Schade

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

Waarborg:

De waarborg zal gebruikt worden om volgende kosten te dekken : alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning/inboedel/tuin/zwembad, vervanging van gebroken of verloren zaken zowel binnen als buiten… In het geval dat de huurwaarborg onvoldoende is om de schade te dekken zal de verhuurder een bijkomende vergoeding opeisen.

Annulatie door de huurder:

Een reservering per mail is bindend en hierbij gaat de huurder akkoord met de algemene huurvoorwaarden op de website.Indien de huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient zij/hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.

We raden u aan een annuleringsverzekering te nemen.
In geval van annulering worden volgende bedragen in rekening gebracht :
Annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode : 10 % van de huurprijs. Annulering tussen de 90ste en de 60ste dag voor de aanvang van de huurperiode : 25 % van de huurprijs. Annulering tussen de 59ste en de 30ste dag voor de aanvang van de huurperiode : 50 % van de huurprijs. Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode : 100 % van de huurprijs.
Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

Opzegging:

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan, andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, of bij het niet navolgen van één van de regels vermeld in het contract kan de verhuurder de ontbinding opeisen. Ook de tussenpersoon heeft het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft tussenpersoon het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer tussenpersoon van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

Covid -19 voorwaarden: bij het sluiten van de grenzen, kan de huurder kiezen voor een waardebon of integrale terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.

Schoonmaak:

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. De woning dient opgeruimd achtergelaten te worden.
De vuilnisbakken dienen leeg te zijn.
De oven en dampkap dienen schoongemaakt te worden.

De vaatwas en koelkast dienen leeg te zijn.
Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht.

Sigarettenpeuken worden niet geduld.
Indien vereist zullen de kosten voor een extra schoonmaak afgetrokken worden van de huurwaarborg.

Zwembad:

De wetgeving verplicht de verhuurder over een goedgekeurde installatie te beschikken.
Er is een goedgekeurde beveiliging aanwezig die gebruikt dient te worden door de huurder. De huurder is dan ook aansprakelijk voor alle personen zonder zwemdiploma.
Het onderhoud van het zwembad wordt verzorgd door een bevoegd persoon en de huurder verbindt zich ertoe deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom.

Huisreglement

De huurder verbindt zich er toe de algemene voorwaarden en huisreglementen stipt na te leven en de medehuurders hiervan op de hoogte te brengen.
Klachten omtrent de woning van gelijk welke aard dienen binnen de kortst mogelijke tijd overgemaakt worden aan de contactpersoon.

Roken is verboden binnenshuis.
Meubels zowel binnen als buiten moeten op dezelfde plaats staan zoals bij aankomst.
In de lavabo’s, douches, toiletten, gootsteen… mogen geen zaken gegooid worden die het afvoersysteem kunnen verstoppen. Kosten voor ontstoppen zijn volledig ten laste van de huurder en zullen verrekend worden met de huurwaarborg.
De huurder mag geen onderverhuring doen en de woning mag in geen geval door meer mensen worden betrokken zoals vermeld in het contract. Opstellen van mobilehomes, tenten e.d. op het terrein of inrit is verboden.
Elke vorm van vuur is verboden.
Indien er noodzakelijk onderhoud nodig is a/d woning en tuin kan de huurder de toegang niet weigeren aan bevoegde personen.
Het zwembad dient met zorg te worden gebruikt, geen scherpe of zware voorwerpen in het zwembad gooien die de liner kunnen beschadigen. Bij beschadiging zullen de kosten afgerekend worden van de waarborg of aangerekend worden.

COVID-19 :

Vakantiewoningen zijn onderworpen aan extra hygiënische maatregelen en deze dienen in samenspraak met het onderhoudsteam, verhuurder en huurder opgevolgd te worden.

VRIJWARINGSCLAUSULES EN WETTELIJKE BEPALINGEN
Algemeen
Hoewel Marasco alles in het werk heeft gesteld om op haar website alleen volledige en correcte informatie te plaatsen, aanvaardt Marasco geen aansprakelijkheid voor de correctheid van deze informatie. Alle informatie op de website van Marasco is van informatieve aard en wordt louter voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld. Marasco is niet verantwoordelijk voor de correctheid, geschiktheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie op de website. De huurcontracten zijn de enige rechtsgeldige documenten. Privacy
Persoonlijke informatie, zoals naam, woonplaats, e-mailadres, bedrijf, telefoonnummer e.d., wordt uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Wij gebruiken deze informatie om vragen en aanvragen om nadere informatie te beantwoorden. Marasco bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk.
Links
Onze site kan links en verwijzingen bevatten naar andere internet-websites en Marasco is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy-praktijken van deze gelinkte sites.
Contacteer ons of e-mail info@marsarsco.com als u vragen hebt in verband met deze website.

 

CONDITIONS DE LOCATION

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION MARASCO

 

La maison est louée exclusivement comme maison de vacances et ne peut être occupée par plus de 6 personnes. Le locataire n’est pas autorisé à (sous-)louer ou à donner l’usage de la maison louée en partie ou en totalité à d’autres personnes.

Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans la maison de vacances. 

L’appartement n’est pas conçu pour les personnes en fauteuil roulant. Cependant, elle se trouve entièrement au rez-de-chaussée, et on peut entrer dans la maison sans avoir à monter d’escaliers. Il existe une chaise mobile en plastique qui peut être placée dans la douche. Cependant, il n’y a pas d’autres installations pour les personnes en fauteuil roulant, les couloirs et les portes ne sont pas très larges et il n’y a pas de supports dans les toilettes ou la douche.

Le prix de location est le montant de l’utilisation de la maison de vacances, y compris l’utilisation de l’inventaire fixe. La charge électrique de la voiture n’est pas incluse. Ne sont pas inclus non plus les draps, les taies d’oreiller, les serviettes de bain et les torchons.

 

Paiement :

– Le locataire verse une caution de : 500 € (soit cinq cents euros). À la fin de la période de location, le propriétaire remboursera cette caution après déduction de ce que le locataire doit au propriétaire.                                                                                                                                             

Arrivée et départ :

– A partir de 16h, la maison peut être utilisée.

– Le départ se fait au plus tard à 10h le samedi matin, la personne de contact conviendra avec le locataire de l’heure à laquelle il souhaite partir.

– Au moment du départ, il y a toujours un contrôle final commun de la maison et de la piscine.    

                                                                                                                                                                                                                                                                          Dégâts

– Le locataire est responsable des dommages causés au bien loué, y compris les dommages ou la perte (d’une partie) de l’inventaire, pendant la période de location, à moins que le locataire ne puisse démontrer de manière plausible que le dommage ne peut pas être attribué à lui-même, aux membres de sa famille ou à ses invités.                                                                                                         

Dépôt :

– Le dépôt de garantie sera utilisé pour couvrir les coûts suivants : tous les dommages directs et indirects causés à la propriété/son contenu/jardin/piscine, le remplacement des objets cassés ou perdus à l’intérieur et à l’extérieur…

– Si la caution locative est insuffisante pour couvrir les dommages, le propriétaire réclamera une indemnité supplémentaire.                                                                                                            

 

Le locataire est tenu d’utiliser le bien loué de manière appropriée et de laisser le bien loué en bon état, propre et rangé.

Le logement doit être laissé en ordre :

– Les poubelles doivent être vides.

– Le four et la hotte doivent être nettoyés.

– Le lave-vaisselle et le réfrigérateur doivent être vides.

– Les déchets, le verre et le papier doivent être emportés.

– Les mégots de cigarettes ne seront pas tolérés.

Si nécessaire, le coût du nettoyage supplémentaire sera déduit de la caution de location.

 

Piscine :

– La législation exige que le propriétaire dispose d’un établissement agréé.

– Il existe un système de sécurité approuvé qui doit être utilisé par le locataire. Le locataire est responsable de toutes les personnes sans certificat de natation.

– L’entretien de la piscine sera effectué par une personne qualifiée et le locataire s’engage à permettre à cette personne d’accéder à la propriété.

– Le soir, la couverture doit être apportée à la piscine.

 

Règlement intérieur

– Le locataire s’engage à respecter strictement les conditions générales et le règlement intérieur et à en informer les co-locataires.

– Les plaintes concernant la maison, quelle que soit leur nature, doivent être adressées le plus rapidement possible à la personne de contact.

– Il est interdit de fumer à l’intérieur de la maison.

– Les animaux domestiques ne sont pas autorisés.

– Les meubles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, doivent être placés au même endroit qu’à l’arrivée.

– Dans les lavabos, les douches, les toilettes, les éviers… il est interdit de jeter des objets qui pourraient obstruer le système d’évacuation. Les frais de débouchage sont entièrement à la charge du locataire et seront déduits de la caution locative.

– Le locataire n’est pas autorisé à sous-louer et le logement ne peut en aucun cas être occupé par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué dans le contrat. Il est interdit d’installer des mobil-homes, des tentes, etc. sur le terrain ou dans l’allée.

– Toute forme de feu est interdite.

– Fermez les parasols en votre absence et rangez les coussins de jardin.

– La piscine doit être utilisée avec précaution, ne pas jeter d’objets pointus ou lourds dans la piscine qui pourraient endommager le liner. En cas de dommages, les frais seront déduits de la caution ou facturés.

 

RENTAL CONDITIONS

 

GENERAL RENTAL CONDITIONS MARASCO

 

The house is rented exclusively as a holiday home and may not be occupied by more than 6 people. The lessee is not allowed to (sub)let or give the use of the rented house partly or completely to others.

Pets are not allowed in the holiday home. 

The flat is not designed for wheelchair users. However, it is completely on the ground floor, and one can enter the house without having to climb stairs. There is a mobile plastic chair that can be placed in the shower. However, there are no other facilities for wheelchair users, the corridors and doors are not extra wide and there are no supports in the toilet or shower.

The rental price is the amount for using the holiday home, including the use of the fixed inventory. The electric charge for the car is not included. Also not included are sheets, pillowcases, bath towels and tea towels.

 

Payment:

– Tenant pays a deposit of: € 500 (say five hundred euros). At the end of the rental period the landlord will refund this deposit after deduction of what the tenant owes the landlord.                                                                                                                                                

Arrival and departure:

– From 16h the house can be used.

– The departure is at the latest at 10h Saturday morning, the contact person will agree with the tenant when she/he wants to leave.

– Upon departure there is always a joint final check of the house and pool.    

                                                                                                                                                                                                                                                                          Damage

– The tenant is liable for damage to the rented property, including damage to or loss of (part of) the inventory, caused during the rental period, unless the tenant can make a plausible case that the damage cannot be attributed to him, his family members or guests.                                                                                                                

Deposit:

– The security deposit will be used to cover the following costs: all direct and indirect damage caused to the property/its contents/garden/swimming pool, replacement of broken or lost items both inside and outside…

– In case the rental deposit is insufficient to cover the damage, the landlord will claim an additional compensation.                                                                                                            

 

The tenant is obliged to use the rented property properly and to leave the rented property in good condition, neat and tidy.

The accommodation should be left tidy:

– The dustbins should be empty.

– The oven and cooker hood should be cleaned.

– The dishwasher and refrigerator should be empty.

– Rubbish, glass and paper have to be taken away.

– Cigarette butts will not be tolerated.

If required, the cost of extra cleaning will be deducted from the rental deposit.

 

Swimming pool:

– Legislation requires the landlord to have an approved facility.

– There is an approved security system that must be used by the tenant. The tenant is liable for all persons without swimming certificate.

– The maintenance of the swimming pool will be done by a qualified person and the tenant agrees to allow this person access to the property.

– In the evening the cover must be brought to the pool.

 

House rules

– The tenant undertakes to comply strictly with the general conditions and house rules and to inform the co-tenants accordingly.

– Complaints about the house, of whatever nature, should be made as soon as possible to the contact person.

– Smoking is prohibited inside the house.

– Pets are not allowed.

– Furniture both inside and outside must be placed in the same place as it was upon arrival.

– In the washbasins, showers, toilets, sinks… no objects may be thrown out that could clog up the drainage system. The costs of unblocking the drain are entirely at the tenant’s expense and will be deducted from the rental deposit.

– The tenant is not allowed to sublet and the house may under no circumstances be occupied by more people than stated in the contract. Setting up mobile homes, tents, etc. on the grounds or in the driveway is prohibited.

– Any kind of fire is forbidden.

– Close the parasols in your absence and store the garden cushions.

– The pool must be used with care, do not throw sharp or heavy objects into the pool that could damage the liner. In case of damage, the costs will be deducted from the deposit or charged.

 

 

MIETBEDINGUNGEN

 

MARASCO ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN

 

Das Haus wird ausschließlich als Ferienhaus vermietet und darf nicht mit mehr als 6 Personen belegt werden. Dem Mieter ist es nicht gestattet, das gemietete Haus ganz oder teilweise an andere zu (unter-)vermieten oder zur Nutzung zu überlassen.

Haustiere sind im Ferienhaus nicht erlaubt. 

Die Wohnung ist nicht für Rollstuhlfahrer geeignet. Es befindet sich jedoch vollständig im Erdgeschoss, und man kann das Haus betreten, ohne eine Treppe steigen zu müssen. Es gibt einen mobilen Kunststoffstuhl, der in die Dusche gestellt werden kann. Es gibt jedoch keine weiteren Einrichtungen für Rollstuhlfahrer, die Flure und Türen sind nicht besonders breit und es gibt keine Stützen in der Toilette oder Dusche.

Der Mietpreis ist der Betrag für die Nutzung des Ferienhauses, einschließlich der Nutzung des festen Inventars. Die elektrische Ladung für das Auto ist nicht inbegriffen. Ebenfalls nicht inbegriffen sind Bettlaken, Kissenbezüge, Badetücher und Geschirrtücher.

 

Zahlungen:

– Der Mieter zahlt eine Kaution von 500 € (sagen wir fünfhundert Euro). Am Ende des Mietzeitraums erstattet der Vermieter diese Kaution nach Abzug der Beträge, die der Mieter dem Vermieter schuldet.                                                                                                                                             

Ankunft und Abreise:

– Ab 16 Uhr kann das Haus genutzt werden.

– Die Abreise ist spätestens um 10 Uhr am Samstagmorgen, die Kontaktperson wird mit dem Mieter vereinbaren, wann er/sie abreisen möchte.

– Bei der Abreise gibt es immer eine gemeinsame Endkontrolle von Haus und Pool.     

                                                                                                                                                                                                                                                                          Schaden

– Der Mieter haftet für Schäden am Mietobjekt, einschließlich der Beschädigung oder des Verlusts (eines Teils) des Inventars, die während der Mietzeit verursacht werden, es sei denn, der Mieter kann glaubhaft machen, dass der Schaden nicht ihm, seinen Familienangehörigen oder Gästen zuzurechnen ist.                                                                                                    

Kaution:

– Die Kaution wird zur Deckung folgender Kosten verwendet: alle direkten und indirekten Schäden, die an der Wohnung/dem Hausrat/dem Garten/dem Schwimmbad verursacht werden, Ersatz von kaputten oder verlorenen Gegenständen im Innen- und Außenbereich…

– Wenn die Kaution nicht ausreicht, um den Schaden zu decken, wird der Vermieter eine zusätzliche Entschädigung verlangen.                                                                                                            

 

Der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt ordnungsgemäß zu nutzen und in gutem Zustand, sauber und aufgeräumt zu hinterlassen.

Die Unterkunft sollte aufgeräumt hinterlassen werden:

– Die Mülltonnen sollten leer sein.

– Der Backofen und die Dunstabzugshaube sollten gereinigt werden.

– Der Geschirrspüler und der Kühlschrank sollten leer sein.

– Müll, Glas und Papier müssen entsorgt werden.

– Zigarettenstummel werden nicht geduldet.

Falls erforderlich, werden die Kosten für eine zusätzliche Reinigung von der Kaution abgezogen.

 

Schwimmbad:

– Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der Vermieter über eine zugelassene Einrichtung verfügen muss.

– Es gibt ein zugelassenes Sicherheitssystem, das vom Mieter verwendet werden muss. Der Mieter haftet für alle Personen ohne Schwimmschein.

– Die Wartung des Swimmingpools wird von einer qualifizierten Person durchgeführt, und der Mieter erklärt sich damit einverstanden, dieser Person Zugang zum Grundstück zu gewähren.

– Am Abend muss die Abdeckung zum Pool gebracht werden.

 

Hausordnung

– Der Mieter verpflichtet sich, die allgemeinen Bedingungen und die Hausordnung strikt einzuhalten und die Mitmieter entsprechend zu informieren.

– Beschwerden über das Haus, gleich welcher Art, sollten so schnell wie möglich an die Kontaktperson gerichtet werden.

– Das Rauchen ist im Haus verboten.

– Haustiere sind nicht erlaubt.

– Möbel im Innen- und Außenbereich müssen an denselben Platz gestellt werden, an dem sie bei der Ankunft standen.

– In die Waschbecken, Duschen, Toiletten, Spülen… dürfen keine Gegenstände geworfen werden, die das Abwassersystem verstopfen könnten. Die Kosten für das Freimachen des Abflusses gehen vollständig zu Lasten des Mieters und werden von der Mietkaution abgezogen.

– Der Mieter darf nicht untervermieten und das Haus darf unter keinen Umständen von mehr Personen bewohnt werden als im Vertrag angegeben. Das Aufstellen von Wohnmobilen, Zelten usw. auf dem Gelände oder in der Einfahrt ist verboten.

– Jede Art von Feuer ist untersagt.

– Schließen Sie die Sonnenschirme in Ihrer Abwesenheit und verstauen Sie die Gartenkissen.

– Das Schwimmbecken muss mit Vorsicht benutzt werden. Werfen Sie keine scharfen oder schweren Gegenstände in das Becken, die die Auskleidung beschädigen könnten. Im Falle eines Schadens werden die Kosten von der Kaution abgezogen oder in Rechnung gestellt.